m Mijn Omgeving

Voorwaarden Bungalows en Chalets

Rechten en plichten verhuurder
1. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.
2. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.

Rechten en plichten huurder
3. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
4. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit kontrakt is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.
5. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt, en/of het reglement van orde van het recreatieterrein, waarop zich het betreffende vakantieverblijf bevindt; daarbij verbindt hij zich alle schaden door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direkt te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of huisraad.
6. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobjekt met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.
7. Huisdieren mogen niet worden meegebracht.
8. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
9. Het is verboden in het huurobjekt andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
10. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf lakens en handdoeken meebrengen. Het is niet toegestaan de bedden zonder linnengoed te gebruiken.
11. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.

Algemeen
12. Borg (kontant) bij aankomst te betalen € 50.00 per familie of per persoon.
13. Nachtrust van 23.00 tot 07.00.
14. De ter beschikkingstelling van het huurobjekt aan huurder geschiedt door overhandiging der huissleutel.
15. Het vakantieverblijf dient tussen 15.30 en 17.00 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen ) arriveren zijn verplicht de verhuurder/sleutelbewaarder hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van het vakantieverblijf.
16. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij binnen vier uren na het betrekken van het huurobjekt bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangend bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobjekt met de daarin aanwezige inventaris conform de in het huurobjekt aanwezige inventarislijst ter beschikking van verhuurder is gesteld.
17. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op het huurkontrakt te worden vermeld.
18. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, een en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde.

Ontbinding
19. Verhuurder is gerechtigd dit kontrakt als ontbonden te beschouwen, zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn, indien:
20. bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
21. huurder het gehuurde vóórtijdig verlaat;
22. huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt vóór 18.00 uur, zonder schriftelijk, telefonisch o.i.d. bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;
23. huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het/de reglement(en) van orde niet behoorlijk naleeft.
24. Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub a, b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden - teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken - te trachten het objekt voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van 4,5% van de huursom. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.
25. Let op! Dit annuleringsfonds geldt tot 1 dag voor aankomst!
26. Op onze overeenkomsten zijn de Recron-voorwaarden voor vakantieverblijven, de laatste versie, van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Midden Gelderland. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.recron.nl of op: www.vakantieparkschouwen.nl.
27. Op onze website vindt u onze privacyverklaring. Hier in staat omschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens en aansprakelijkheid. 
28. Rest ons nog, u en uw gezin een prettig en zonnige vakantie toe te wensen.


Voorwaarden toeristische plaatsen

1) Huurder verklaart bekend te zijn met de geldende tarievenlijst van Vakantiepark Schouwen en zich akkoord te verklaren met de tarieven voor eventuele extra personen, vervoermiddelen en bijtentjes.
2) Huurder is verplicht op de dag van aankomst zich, alvorens de gehuurde standplaats te bezetten, zich op de receptie te melden en zich in het betreffende register te laten inschrijven onder overleg van een geldig legitimatiebewijs.
3) De verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen, zonder dat ingebrekestelling nodig zal zijn:
a) Indien 50% ( of anders vermeld)van de huurprijs niet is voldaan binnen 10 dagen na opstelling van dit contract.
b) Indien vóór de ingangsdatum der huurperiode de volledige huurprijs niet is voldaan.
c) Indien huurder de standplaats voortijdig verlaat.
d) Indien huurder nalaat de gehuurde standplaats in gebruik te nemen op de dag, waarop de huurperiode ingaat, zonder telefonisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode in gebruik zal nemen.
e) Indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is, van het gehuurde gebruik te maken.
Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder de volledige huurprijs te betalen in de sub a, b, c, d en e genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden het gehuurde voor de periode waarin het niet door de huurder wordt gebruikt aan een ander te verhuren.
4) Indien huurder om welke reden dan ook tot annulering van de aangegane overeenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke reden tot annulering, kan de huurder, door de verhuurder gehouden worden aansprakelijk te zijn voor een bedrag van maximaal 100% van de huursom.
5) Indien huurder om welke reden dan ook tot annulering van de aangegane overeenkomst overgaat, dan wel met uitdrukkelijke reden tot annulering, kan de huurder, door de verhuurder gehouden worden aansprakelijk te zijn voor een bedrag van 4,5% van de huursom, mits dit fonds is afgesloten. Let op! Dit annuleringsfonds geldt tot op de dag van aankomst!!
6) De huurder mag de gehuurde plaats niet aan derden in onderverhuur of gebruik geven, noch daarop meer of andere personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met toestemming van de verhuurder; hiervoor moet dan het tarief per etmaal worden bijbetaald.
7) Eventuele logé’s en/ of bezoekers met hun vervoermiddelen dienen de normaal geldende tarieven te betalen; zelfs indien niet alle op het contract vermelde personen aanwezig zijn. Zij dienen zich tevens op het kantoor te melden en het verschuldigde tarief te voldoen, alvorens het vakantiepark te betreden. Blijft een logé of bezoeker in gebreke dit te doen, dan is de huurder van de standplaats waarvoor het bezoek is gekomen aansprakelijk voor het niet betaalde bedrag.
8) Indien huurder ofwel degene, die met of vanwege eerstgenoemde van de gehuurde standplaats gebruik maakt, enige verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden of reglementen, de overheidsvoorschriften of aanwijzingen van de verhuurder niet naleeft, dan wel zich zodanig gedraagt, dat in redelijkheid van de verhuurder niet verlangt kan worden, dat de overeenkomst voortgezet wordt, heeft verhuurder het recht het huurcontract zonder nadere sommatie als ontbonden te beschouwen en onderwijl de ontruiming en verlating van de standplaats te vorderen. In dat geval blijft de gast gehouden de voor de gehele contractduur overeengekomen prijs te betalen.
9) Bij het ingebreke blijven met het ontruimen binnen de gestelde tijdslimiet zal verhuurder gerechtigd zijn op kosten van de huurder alle maatregelen te nemen tot verwijdering van de eigendommen van de huurder, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10) Verhuurder is niet aansprakelijk voor vernieling, beschadiging of diefstal van eigendommen van de huurder en sluit verder alle wettelijke aansprakelijkheid van hem en/ of voor hem werkende personen jegens derden voor schaden en/ of persoonlijk letsel in de ruimste zin geheel uit ook indien een schade of ongeval veroorzaakt is door fouten, gebreken of slijtage van speelwerktuigen, of verdere accommodatie van het vakantiepark.
11) Huisdieren mogen onder geen enkele voorwaarde worden meegebracht.
12) Alle geschillen, hetzij direct, hetzij indirect uit deze overeenkomst (ook na afloop ervan) voortvloeiende, zullen ter beslechting alleen kunnen worden voorgelegd aan de volgens het onderwerp van het geschil bevoegde rechter te Zierikzee of Middelburg.
13) Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarop geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
14) De huurder is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan steeds in nette en ordentelijke staat te houden. Voor schade aan het houtgewas rondom het gehuurde of aan de grasmat door schuld en onachtzaamheid van de bewoners is de huurder aansprakelijk en verplicht de schade te betalen; dit geldt ook voor het graven van kuilen en greppels ten behoeve van de afwatering.
15) De huurder is verplicht om zijn afval in de daarvoor geschikte containers te deponeren. Grof vuil is men verplicht zelf af te voeren.
16) Wij verzoeken elke huurder en zijn begeleiders vriendelijk, doch zeer dringend, te waken over orde en hygiëne op het vakantiepark, o.a. door de sanitaire inrichtingen niet te verontreinigen, uitsluitend toiletpapier te gebruiken, zeer jeugdige personen even behulpzaam te zijn bij gebruik van het toilet, verontreinigingen direct te melden en er op toe te zien dat de toiletgebouwen niet door de jeugd als speelterrein worden gebruikt.
17) Ongehuwde personen beneden 21 jaar worden alleen toegelaten, indien tijdens hun verblijf op de gezinscamping minsten één van de ouders daarbij zelf aanwezig blijft. Er kan dus alleen in gezinsverband gekampeerd worden.
18) Het is huurder verboden door het spelen van een radio, het maken van muziek, lawaai of door gezelschapsspelen, overlast te veroorzaken aan andere bewoners op het vakantiepark. Voetballen en vliegeren zijn daarom verboden.
19) Auto’s voorzien van een geldig doorlaatbewijs op de zijruit en andere vervoermiddelen, dienen steeds op het gehuurde te worden geparkeerd. Wordt een vervoermiddel buiten de gehuurde standplaats aangetroffen, dan wordt hiervoor extra kampgeld in rekening gebracht.
a) Auto’s behoren stapvoets te rijden en bromfietsen mogen niet rijden met aangezette motor.
20) Het vakantiepark is gesloten van ‘s avonds 11.00 uur tot ‘s morgens 7.00 uur. Gedurende deze tijd mogen geen auto’s of andere ,vervoermiddelen met aangezette motor over de wegen rijden en mag niemand, zonder geldige reden het vakantiepark verlaten of betreden.
21) De huurder verbindt zich, na afloop van de huurtermijn, de gehuurde standplaats geheel ontruimd en schoon te verlaten..
22) Indien verhuurder door overmacht, toeval of om welke reden dan ook verhinderd is de overeengekomen prestatie te leveren is verhuurder slechts gehouden de door de huurder reeds vooruitbetaalde huur pro resto te restitueren.
23) Borg voor key-card (toegang) Euro 50.00 kontant bij aankomst te betalen, per familie of per persoon.
24) Op onze overeenkomsten zijn de Recron-voorwaarden voor toeristische plaatsen laatste versie, van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Midden Gelderland. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.recron.nl of op: www.vakantieparkschouwen.nl.
25) Op onze website vindt u onze privacyverklaring. Hier in staat omschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens en aansprakelijkheid. 
26) Rest ons nog, u en uw gezin een prettige en zonnige vakantie toe te wensen.
NACHTRUST 23.00 - 07.00 uur
 

Voorwaarden Jaarplaats

1. Huurder verklaart zich met ligging, grootte en staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
2. Huurder verklaart bekend te zijn met de geldende tarieven van Vakantiepark Schouwen en zich akkoord te verklaren met de tarieven voor eventuele extra personen, vervoermiddelen, tenten en bijtentjes; Huurder gaat ermee akkoord, dat de tarieven aan wijziging onderhevig zijn.
3. Huurovereenkomst wordt elk jaar automatisch stilzwijgend verlengd. Huurder dient vóór 1 september schriftelijk aan verhuurder kenbaar te maken als hij een nieuwe huurovereenkomst voor het volgende jaar niet wenst aan te gaan.
4. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen, zonder dat ingebrekestelling nodig zal zijn:
a) indien vóór 30 oktober 2022  € 850,00  niet is voldaan;
b) indien voor 1 maart 2023 de volledige huurprijs niet is voldaan;
c) indien huurder vóór 30 oktober 2022 zijn voortent niet heeft opgeruimd.
Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder de volledige huurprijs te betalen in de in sub a, b en c genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden het gehuurde voor de periode waarbij het niet door de huurder wordt gebruikt aan een ander te verhuren, ofwel de elektriciteit van het gehuurde af te sluiten tot de datum waarop het bedrag bij ons is ontvangen.
5. Indien huurder om welke reden dan ook tot annulering van de aangegane overeenkomst overgaat dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten uit de overeenkomst geen gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van verhuurder een schadeloosstelling tot maximaal 100% van de huurprijs.
6. Een gedeeltelijke restitutie van de huurprijs is alleen mogelijk indien de plaats voor 1 juni leeg is opgeleverd.
7. Over eventuele openstaande vorderingen is een rente verschuldigd van 1% per maand sedert de vervaldatum. Eventuele incasso- of vervolgingskosten zullen op de huurder worden verhaald.
8. Huurder mag de gehuurde standplaats niet aan derden afstaan of in gebruik of medegebruik geven, al dan niet tegen enigerlei vergoeding. Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder: in dat geval moet dan per persoon en per vervoermiddel het normale kampeergeld worden betaald, voor welk bedrag huurder aansprakelijk is te betalen. Onderverhuur is verboden.
9. Eventuele logees en/of bezoekers met hun vervoermiddelen dienen de normaal geldende tarieven te betalen, ook indien niet alle op het contract vermelde personen en/of auto(‘s) aanwezig zijn. Zij dienen zich op het kantoor te melden en het entreegeld te betalen alvorens het vakantiepark te betreden. Blijft een logé of bezoeker in gebreke dit te doen, dan is de huurder van de staanplaats waarop het bezoek zich bevindt, aansprakelijk voor het niet betaalde bedrag. Mochten zowel de logé als de huurder in gebreke blijven, zijn wij genoodzaakt hier werk van te maken en kunnen we een boete opleggen van maximaal € 40,- exclusief administratiekosten en kampeergeld.
10. De huurder, zijn gezinsleden, logees of bezoekers zijn onderworpen aan de gestelde gedragsregels en aanmeldingsverplichtingen alsmede aan de door de overheid gestelde regels, waarmede zij geacht worden bekend te zijn. NACHTRUST 23.00 - 07.00 uur.
11. De kentekens van de vermelde auto’s moeten ten aller tijden actueel zijn. Onbekende kentekens komen niet voorbij de slagboom door het kentekenregistratiesysteem. Aangemelde auto’s dienen steeds op het gehuurde te worden geparkeerd.
12. Honden mogen onder geen enkele voorwaarde worden meegebracht.
13. Personen beneden 21 jaar worden alleen dan toegelaten, wanneer tijdens hun verblijf op het vakantiepark minstens één van de ouders daarbij zelf aanwezig blijft.
14. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarop geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
15. Permanente bewoning van op het gehuurde geplaatste verblijfsaccommodaties is uitdrukkelijk verboden.
16. Voor huurders van jaarplaatsen is het ten strengste verboden vanaf de laatste zondag in oktober tot de derde vrijdag in maart
in een verblijfsaccommodatie aanwezig te zijn. In deze periode zijn waterleiding, elektriciteit en sanitaire voorzieningen uit veiligheidsoverweging afgesloten, en is het verboden zonder toestemming het vakantiepark te betreden.
17. De huurder is verplicht om zijn huisvuil, in dichtgebonden vuilniszakken, in de huisvuilcontainers te deponeren. Tuinafval onverpakt in de groencontainer. Papier in de papiercontainer. Glas in de glasbollen. Elk ander afval is men verplicht zelf af te voeren naar de gemeentelijke milieustraat in Zierikzee of in de eigen woonplaats. Wanneer niet aan deze eisen voldaan wordt, zal de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
18. Huurder is verplicht om onverwijld zorg te dragen voor alle onderhoud, herstellingen en reparaties van water- en elektriciteitsleidingen, zulks onverschillig door welke oorzaak deze reparaties noodzakelijk zijn geworden en tevens welke maatregelen ter voorkoming van bevriezen der water aan- en afvoerleidingen te nemen. Bij elke caravan die is aangesloten op het elektriciteitsnet is een grondkabel verplicht tussen caravan en aansluitkast. De caravan dient gezekerd en geaard te zijn. Een aardlekschakelaar is verplicht.
19. Verblijfsaccommodaties en eventueel de daarbij schriftelijk toegestane voorzieningen dienen in goede en veilige staat van onderhoud te zijn en gehouden te worden. Ook de verplichte veiligheidskeuringen, die elke 3 jaar plaatsvinden, dragen hier toe bij. De huurder is verplicht zich te houden aan deze  termijnen.
20. Alle regels mbt de brandveiligheid dienen te worden nageleefd.
21. Het verwijderen, beschadigen of aanbrengen van beplantingen; het plaatsen van T.V.-antennes, voortenten, zonneluifels, windschermen, heiningen, hekken, kisten, hekwerken, tuinhuizen of optrekjes, welke niet origineel bij het onderkomen horen (een open opstapje voor de caravandeur hiervan uitgezonderd), het aanleggen van paden, terrassen, tuintjes of bloemperken en in het algemeen al hetgeen de oorspronkelijke toestand en de gesteldheid van het terrein wijzigt, dient schriftelijk aangevraagd en goedgekeurd te worden. Indien wijzigingen of aanpassingen niet bij ons bekend zijn, zijn wij gehouden dit zonder extra mededeling, per direct weg te laten halen..
22. Een toercaravan is een mobiel kampeermiddel. Het kan dus voorkomen dat een toercaravan verplaatst moet worden. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor de daarmee gepaarde kosten.
23. Huurder is verplicht het gehuurde terrein en de onmiddellijke omgeving daarvan in nette en ordentelijke staat te houden. Voor schade aan het houtgewas rondom het gehuurde of aan de grasmat, door schuld of onachtzaamheid van de bewoners is de huurder aansprakelijk en verplicht de schade te betalen.
24. Na afloop van het seizoen worden de water-, gas- en de stroomstanden opgenomen. Deze factuur ontvangt u achteraf, na 1 november.
25. Indien huurder wil overgaan tot verkoop van de stacaravan met de bedoeling, dat deze op het gehuurde blijft staan, zal hij daarvan de verhuurder in kennis stellen. Het zal huurder niet toegestaan zijn de caravan in dat geval te verkopen voor een hoger bedrag dan de door een erkend taxateur bepaalde verkoopvoorwaarde van de caravan zonder de standplaats. Het recht tot verkoop laat onverlet het recht van verhuurder een koper niet als huurder te accepteren. Huurder zal niet verkopen, vóórdat verhuurder de koper als nieuwe huurder heeft aanvaard. Caravans ouder dan 15 jaar mogen niet worden doorverkocht. Bij verkoop met standplaats is men € 900,- overdrachtskosten verschuldigd aan de verhuurder.
26. Bij verkoop van een toercaravan is men 5% over de huursom verschuldigd. Per keer wordt bekeken of verkoop met behoud van plek mogelijk is.
27. Indien de huurder, ofwel degene die met of vanwege eerstgenoemde van de vaste standplaats gebruik maakt, enige verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden of de reglementen, de overheidsvoorschriften, of aanwijzingen van de verhuurder niet naleeft, dan wel zich zodanig gedraagt dat in redelijkheid van de verhuurder niet verlangd kan worden, dat de overeenkomst voortgezet wordt, heeft de verhuurder het recht het huurcontract zonder nadere sommatie als ontbonden te beschouwen en onderwijl de ontruiming en verlating van het gehuurde te vorderen. In dat geval blijft de gast gehouden, de voor de gehele contractduur overeengekomen prijs te betalen.
28. Bij het in gebreke blijven van het ontruimen binnen de gestelde tijdslimiet, zal de huurder een boete van € 15,- verbeuren voor iedere dag, gedurende welke hij daarmede in gebreke blijft. Voorts zal verhuurder, ingeval huurder met ontruiming in gebreke blijft gerechtigd zijn op kosten van huurder alle maatregelen te nemen tot verwijdering van de eigendommen van huurder zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
29. Bij beëindiging van de huur zullen alle door huurder aangebrachte veranderingen, verbeteringen of voorzieningen zonder enige vergoeding of schadeloosstelling moeten worden achtergelaten, tenzij verhuurder verlangt, dat het gehuurde voor rekening van huurder weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, in welk geval huurder aan dit verlangen moet voldoen.
30. Indien verhuurder door overmacht, toeval of om welke reden dan ook verhinderd is de overeengekomen prestatie te leveren, is verhuurder slechts gehouden de door de huurder reeds vooruitbetaalde huur pro resto te restitueren.
31. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de eigendommen van huurder. Huurder zal zelf zorgen voor verzekering van zijn eigendommen.
32. Verder sluit verhuurder alle wettelijke aansprakelijkheid van hem en/of voor hem werkende personen, jegens derden, voor schaden en/ of persoonlijk letsel in de ruimste zin, geheel uit.
33. Alle geschillen, hetzij direct, hetzij indirect uit deze overeenkomst (ook na afloop ervan) voortvloeiende, zullen ter beslechting alleen kunnen worden voorgelegd aan de volgens het onderwerp van het geschil bevoegde rechter te Zierikzee of Middelburg.
34. Op onze overeenkomsten zijn de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen, de laatste versie, van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Midden Gelderland. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.recron.nl of op: www.vakantieparkschouwen.nl.
35. Op onze website vindt u onze privacyverklaring. Hier in staat omschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens en aansprakelijkheid. 
36. Rest ons nog U en uw gezin een prettig en zonnig verblijf toe te wensen.
De Vrouwen van Schouwen